Leirin suunnittelu

Leiri kasvattaa

Vaikka kaikki leiriläiset ovatkin leirin onnistumisen kannalta tärkeitä, on suurin vastuu kuitenkin johtajien. On johtajista kiinni, löytääkö kukin leirillä oman paikkansa ja oppii näin kasvamaan sosiaaliseksi yksilöksi ryhmässään.

Vartio on partiotoiminnan perustava yksikkö työssä ja leikissä, velvollisuuden täyttämisessä ja palvelutoiminnassa. Leirivartioiden kokoaminen kannattaisi aloittaa luonnollisten vartioiden pohjalta. Sen jälkeen on tarkkaan harkittava, kuinka sijoittaa ne, joita ei luonnollisesta vartiosta ole tarpeeksi leirivartion muodostamisen. Tuskin on hyvä laittaa hiljaista yksinäistä lasta viiden hengen luonnollisen, pitkään toimineen vartion joukkoon. Ihanteellista olisi, jos myös vartionjohtajana toimisi oma luonnollisen vartion johtaja.

Tähän kuitenkin harvoin päästään, ja niinpä VJ:ksi on otettava myös partiolaisia, joilla ei ole aikaisempaa VJ-kokemusta. Tällöin on taas huolellisesti mietittävä, keille voi yllättäen antaa näin vastuullisen tehtävän.

B-P sanoo, että partiojohtaja työskentelee vartionjohtajiensa välityksellä. "Anna täydellinen vastuu vartionjohtajille ja osoita heihin täyttä luottamusta." Vartionjohtajan tulisi valvoa ja kehittää kaikkien vartiolaistensa ominaisuuksia ja vastata siitä, mitä hänen vartiossaan tapahtuu. On varottava, ettei muodosta sellaista tilannetta, joissa vartionjohtajat klikkiintyvät keskenään ja unohtavat vartionsa. Jos leirin organisaatio ei pelaa, on tällainen tilanne helposti edessä.

Vartionjohtajien on syytä osallistua johtajapalavereihin. Näin he toimivat samalla vartion ja muun leirijohdon yhdyslenkkinä, kun johtajapalaverissa koitetaan yhdessä miettiä, mitä esimerkiksi pitäisi tehdä hankalien tapausten tai koti-ikävästä kärsivien kanssa.

On syytä ottaa huomioon se tosiasia, että leirijohtajisto on koko leirin silmätikkuna. "Mitä isot edellä, sitä pienet perässä." Jos johtajisto on tiivis ja hyvähenkinen ryhmä, jolla on oma viiri ja huuto sekä huumoria ja iloista mieltä, ovat vartiotkin hyvin nopeasti samanlaisia. Ikävä kyllä leiriläiset aistivat johtajistossa vallitsevan pienenkin epäsovun hyvin herkästi. Ja jos johtajat tulevat esimerkiksi lipunnostoon tai ruokailuun aina hiukan myöhässä tai puutteellisissa varusteissa on vaikea saada leiriläisiä uskomaan, miksi heidän on käyttäydyttävä toisin.

Myös leirillä on syytä pitää kiinni hyvistä tavoista; esimerkiksi:

  • ruokailu aloitetaan vasta, kun kaikki ovat paikalla
  • ennen ja jälkeen ruokailun lauletaan ruokalaulu ja kiitetän kokkeja
  • lipunnostoon tullaan yhtenäiseen leiriasuun pukeutuneena, jonossa ja hiljaa
  • lipunlaskun voi pitää hiljaisenakin, jolloin paikalla ovat vain lipunlaskijat; pillin vihellyksellä he ilmoittavat laskusta ja silloin kaikki vihellyksen kuulevat seisovat lipputankoon päin; ne jotka näkevät lipun, voivat tehdä kunniaa

Ennakkovalmistelut

Leirin onnistumisen kannalta keskeinen osa on ennakkovalmisteluilla. Hyvät ja perusteelliset suunnitelmat, ja niiden teteuttaminen leirillä, ovat onnistuneen leirin toinen tukipylväs. Toisen puolen leiristä muodostavat leiriläiset ja varsinkin johtajien innostuneisuus.

Ensimmäiset leiriin liittyvät päätökset ovat leirin ajankohta ja osanottajat. Leirin ajankohta pitää sovittaa leiriläisten ja johtajien loma-aikoihin, lippukunnan perinteisiin sekä leiripaikan asettamiin rajoitteisiin. Osanottajia pohtiessa pitää puolestaan huomioida sudenpentu- ja vartioleirien sovittaminen yhteen. Leirit voidaan pitää täysin erillään, osittain yhdessä tai kokonaan yhdessä. Jos leirit järjestetään yhdessä, pitää leireillä olla ainakin osittain erilliset ohjelmat ja riittävästi johtajia, jotta toinen leiri ei kärsi toisesta.

Leirin suunnittelu alkaa johtajien valinnalla. Leirinjohtajan tehtävänä leiriprojektissa on organisoidan suunnittelu ja toteutus siten, että leiri tarjoaa kaikille myönteisiä kokemuksia sekä mahdollisuuden kasvaa. Lisäksi hänen tulee varmistaa, että kaikilla johtajilla ja ryhmillä on riittävät toimimisen edellytykset sekä palautetta jo tehdystä.

Leirillä pitäisi olla jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohden yksi johtaja. Leirille lähtevien johtajien kesken on suunniteltava yhdessä ohjelma sekä sovittava tehtävien jako. Kunkin johtajan tulee tietää oma vastuualueensa.

Leirinjohtajalle kuuluu usein leirin talousarvion laatiminen, leiri-ilmoitusten tekeminen sekä leirikutsujen lähettäminen.

Leirikirjeet sisältävät esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Ensimmäinen leirikirje (aikaisin keväällä): ilmoittautumisohjeet, luvan pyytäminen vanhemmilta, mahdollisten sairauksien ja/tai ruoka-allergioiden tiedustelu, leirin aika ja paikka, leirimaksu, leirin johtajien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.
  • Toinen leirikirje (kuukausi ennen leiriä): leirin postiosoite, ajo-ohje leirille, vierailupäivän aikataulu, leiriläisten kokoontumis- ja kotiintulopaikat, varusteluettelo.

Kalustosta vastaavien johtajien tulee huolehtia, että kalusto (työkalut ja majoitteet) ovat kunnossa.

Leiripaikka tulee varata riittävän varhain, sillä yöpymiseen, tulentekoon ja teiden käyttöön on hankittava maanomistajan lupa. Myös rakentelupuiden saanti on selvitettävä etukäteen. On myös erittäin tärkeää huolehtia, että paikalla on mahdollisuus saada juomakelpoista vettä.

Kun leiripaikka on päätetty, on syytä käydä tutustumassa maastoon kartan kanssa ja piirtää alueesta luonnospiirrustus paperille. Määrättäessä paikat teltoille, keittiölle, käymälälle ynnä muille on huomioitava niiden keskinäinen suhde. On esimerkiksi hyvin epämiellyttävää pitää iltanuotiota käymälän vieressä. Eri toimipisteiden sijoittelu voidaan esimerkiksi suunnitella seuraavan sivun kuvan mukaisesti. Samalla on syytä selvittää, onko alueella erityisiä uhanalaisia kasveja tai eläimiä, jotka pitäisi ottaa huomioon leiripaikkasuunnitelmissa.

Alue

Leirinjohtajan on huolehdittava, että leirillä on puhelin. Samalla hänen on suunniteltava, miten toimitaan onnettomuustapauksissa. On hyvä ilmoittaa viranomaisille järjestettävästä leiristä paikka, tapahtuman luonne ja osanottajamäärä sekä selvittää lähimmän terveyskeskuksen sijainti ja aukioloajat.

Ennen leiriä pitää ohjelma suunnittella valmiiksi: aamunavaukset, iltanuotiot, varsinaiset ohjelmat sekä varaohjelmat sairastapausten tai huonon sään varalle.

Jokaisen leirille tulevan johtajan on tutustuttava turvallisuusohjeisiin.